Založ si blog

Európa stojí na kresťanských základoch!


Piate storočie bolo veľkým medzníkom v dejinách Európy. Rímska ríša sa oficiálne rozpadla v roku 476, keď sa germánsky náčelník Odoakar prehlásil za rímskeho cisára. V celej Európe dochádza k veľkému sťahovaniu národov a ku krutým vojnám. Teda po páde rímskej ríše nastáva doba temná. Na druhej strane však dochádza i k veľkému rozmachu kresťanstva, ktoré sa šíri do všetkých kútov Európy. Vznikajú prvé kostoly, kláštory, dosiaľ pohanskí vládcovia sa v nasledujúcich storočiach nechajú pokrstiť a s nimi následne i ich krajiny. V tomto období už vznikajú počiatky feudalizmu, ktoré vytláčajú pôvodné rodové zriadenia.  Je to však obdobie i formovania budúcich základov Európy, ktoré budú stáť na kresťanských základov.

Veľkým širiteľom kresťanstva v Anglosasku, no najmä v Írsku bol sv. Patrick / 5. Storočie /, u Francúzov bol to biskup z Tour sv. Martin /4. Storočie /, sv. Benedikt z Nursie / 6 storočie / vo Francúzsku, sv. Cyril a Medod / na území Slovanov 9. Storočie,/  Sv. Brigita Švédska a ďalší iní.

Svätý otec Ján Pavol II. v roku 1980 vyhlásil sv. Cyrila a Metoda, sv. Benedikta z Nursie za patrónov Európy.  Ako príklad uvádzam stručné životopisy niektorých z týchto svätých:

Sv. Patrick

Narodil sa okolo roku 395 vo Veľkej Británii. Keď bol väčší, počas plavby loďou ho uniesli piráti do Írska, kde šesť rokov žil v otroctve. Podarilo sa mu ujsť. Nakoniec sa vracia do Írska po rokoch už ako vysvätený kňaz. Zomiera okolo roku 460.

Jeho veľkým úspechom bolo pokresťančenie dovtedy pohanského Írska, vďaka čomu je v tejto krajine dnes drvivá väčšina katolíkov, ktorých sa veľmi nedotklo šírenie protestantizmu v ostatnej Európe, najmä zo susedného Anglicka v 16. storočí.

Sv. Benedikt z Nursie

V roku 529 založil prvý kláštor na vrchu Monte Cassino. Po jeho smrti sa začali títo rehoľníci nazývať Benediktíni. Tento štýl života sa rozšíril do všetkých kútov Európy. V nasledujúcich storočiach to boli ďalší svätci,  ktorí založili ďalšie rehole podľa vzoru benediktínov. Sv. Benedikt sa stál zakladateľom európskeho rehoľníctva. Okrem toho bol veľkým prínosom pre Európu aj v kultúrnej oblasti.

Sv. Cyril a Medod

Títo obaja svätci pochádzali z gréckeho mesta Solún z váženej byzantskej rodiny. Brat Metod od svojej mladosti prejavil túžbu stáť sa rehoľníkom. Vzdal sa výhodného úradu, aby mohol vstúpiť do kláštora na hore Olymp v Grécku.

Veľkomoravské knieža Rastislav sa obrátil na byzantského cisára Michala III. s prosbou, o zaslanie vzdelaných mníchov, ktorí by priniesli vhodný typ písma pre Slovanov. Bolo to vhodné, aby sa kresťanská viera mohla šíriť v slovanskom jazyku i písomne.  5. Augusta 863 prichádzajú obaja solúnski bratia na Veľkú Moravu. Obaja bratia zostavili vhodné písmo, aby jeho pomocou mohli úspešne vysvetľovať bibliu. Písmená boli gréckeho, ale aj hebrejského pôvodu. Cyril a Metod takto aspoň vytvorili vhodný typ písma pre Slovanov, ktorých počet v Európe nie je malý. Pomocou tohto písma sa mohlo aj kresťanstvo viac šíriť.  V roku 867 Solúnčania cestovali do Ríma za pápežom Hadriánom II. žiadať o povolenie pre vysviacku nových kňazov, keďže Cyril bol svetská osoba a Metod nebol biskup.  Pápež Hadrián II. poctil Slovanom tým, že dovolil, aby slovanský jazyk bol ďalší z liturgických jazykov. Nanešťastie sv. Cyril v roku 869 v Ríme umiera, no pred svojou smrťou vstúpil do kláštora a prijal rehoľné meno Konštantín. Pápež Metoda pred jeho odchodom na Veľkú Moravu vysvätil za biskupa. To sa však nepáčilo nemeckým kňazom, ktorí tak prišli o veľký vplyv na Veľkej Morave. Nemeckí kňazi začali Metodovi riadne strpčovať život. Metod zomrel v roku 885.

Význam oboch bratov spočíval v tom, že rozšírili kultúru a kresťanstvo na Čechy, Poľsko, časť Maďarska a susedné územia.

Okrem týchto  svätcov existujú i ďalší, ktorí sa zapríčinili o to, že Európa je už dobre tisícročie kresťanská. Vďaka týmto tuhým koreňom Európa sa dá nazývať ešte kresťanskou.

Bolo to i spoločenstvo štátov, ktoré spájali Európu na kresťanských základov. O štyri štyri storočia neskôr  to bol  Karol Veľký, ktorý v roku 800 v Ríme korunovaný za cisára ríše, ktorá vznikla na základoch zaniknutej starovekej ríše. Ďalšie storočia to bolo súštatie na čele s Nemeckom, ktoré sa volalo Svätá ríša rímska národa nemeckého / od 10 st. až do roku 1804/.  Tieto štátne zoskupenia vydržali až do roku 1918, napriek tomu, že boli často krát porušované ľudské práva najmä národnostné práva.

Počas stredoveku bolo bádať i prvé pokusy o vytvorenie spojenia Európskych štátov, kde mali mať národy spravodlivé postavenie. V 15. Storočí bol to práve český kráľ Jiři z Podebrad, ktorý chcel v Európe založiť spoločenstvo európskych krajín, vybudované na základoch mieru, ale nestretol s pochopením u iných panovníkov.

V 19. Storočí bol to korunný princ Štefan / syn cisára Františka Jozefa I. /, ktorý navrhoval premeniť štáty v habsburskej monarchii na federáciu štátov. Lebo mnoho krajín pod Habsburgovcami boli utláčaní národnostne. Nanešťastie princ Štefan zomrel za mysterióznych okolnosti v roku 1898. Samozrejme, že táto monarchia, na čele s Rakúskom sa rozpadla 20 rokov po jeho smrti /1918 /.

Buduje sa Európska únia!

Nemecko to po druhej svetovej vojne ľahké nemalo, bolo rozdelené medzi víťazné mocnosti. ZSSR si žiadalo Východné Nemecko a USA zbytok. Aj sám Konárd Adenauer / nemecký spolkový kancelár / bol proti znovuzjednoteniu Nemecka. Adenauer totiž neveril zjednotenému Nemecku.

Práve vďaka francúzskemu ministerskému predsedovi vlády Róbertovi Schumanovi, Nemecko začali v Európe vnímať v lepšom svetle. Róbert Schuman a Konrád Adenauer začali priateľské rokovania medzi tymýto dvoma veľkými štátmi.

Róbert Schuman zdôrozňoval: Nutnosť vytvorenia európskych inštitúcií, v ktorých by mal byť európsky duch vyvíjajúci sa z tradícií a európskej identity, zproeurópskych názorov a postojov. Schuman ďalej zdôrazňoval: „Ak zvíťazí myšlienka európskej integrácie, veľmi rýchlo stratí svoj politický vplyv nacionalizmus a kultúrna izolovanosť.

9. mája roku 1950 bola vyhlásená Dekláracia / neskôr nazývaná aj Schumanova deklarácia /, ktorá riešila francúzsko – nemecké vzťahy. Založilo sa tu spoločenstvo uhlia a ocele, ktoré položilo základy európskeho usporiadania. Vznikla tu Montánna únia, ktorá vyústila do vzniku Európskej federácie. Všade v Európe bol Schuman uznávaný, ale doma ho vysmiali. Preto sa v roku 1952 vzdal i postu ministra zahraničných vecí.

V polovici 50 rokov bola zvolená vo Francúzsku nová vláda, ktorá si Schumana vážila. Tá podporovala jeho integračné snahy o zjednotení Európy. V roku 1957 boli podpísané tzv. Rímske zmluvy, ktoré založili Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu. Za predsedu tohto spoločenstva bol jednomyseľne zvolený Róbert Schuman v rokoch 1958 – 1960.  Schumana začali nazývať Otec Európy.

Róbert Schuman zdôrazňoval i pred sv. Otcom Jánom XXIII, že jednotná Európa musí byť budovaná na kresťanských základoch.

Róbert Schuman„ Otec Európy“ zomrel 4.septembra v roku 1963.  Získal rešpekt v celej Európe i na svete svojím bezúhonným kresťanským životom, podobne ako jeho politický predchodca sv. Ľudovít IX  – francúzsky kráľ.

Okrem Róberta Schumana majú zásluhu na položení kresťanských základov EU aj Jean Monet – predseda OSN, Konrád Adenauer – nemecký spolkový kancelár, Alcide de Gaspery – taliansky predseda vlády a ďalší.

Ktorým smerom sa bude dnešná EU uberať?

Dnešné usporiadanie EÚ nie je pre kresťanstvo práve najpriaznivejšie.  Vo veľa krajín EÚ sú snahy o oddelenie cirkvi od štátu. Napríklad v takom Francúzsku sú zakázané nosiť krížiky na zlatých retiazkach.  V Španielsku / dosiaľ katolickom / prešiel zákon o uzatváraní manželstiev homoseuálov. Napriek mnohým protikresťansky orientovaným javom nie je možné kresťanstvo odstaviť na vedľajšiu koľaj, má predsa vyše tisícročné korenie, je ako veľký košatý strom s hlbokými koreňmi, ktorého základy nie je tak ľahko zničiť.

Oto Habsburgský narodený v roku 1912 v rozhovore s Michaelom Raggom z Kirche in Not v roku 2007 sa vyjadril o postavení kresťanstva v Európe. Otec Ota bol blahoslavený Karol I., posledný rakúsky cisár. V rokoch 1979 – 1999 bol členom Európskeho parlamentu a má čestný titul Prezident Paneurópskej únie.

Pri rozhovore s novinárom z Kirche in Not Oto uviedol základnú myšlienku: „Mnohé hovorí za nové pokresťančovanie Európy.“

Oto ďalej uviedol, že Francúzsko je akousi „rosničkou“ v politických udalostiach, podľa ktorého môžeme predpokladať včas blízky vývoj politických smerov. Podľa neho tu bádať náznaky návratu ku kresťanstvu.

Treba si naozaj dávať pozor čo si želáte, splní sa to. ..

03.03.2022

Tento článok nadviažem na ten, aby vydali Smernicu, aby obyvatelia boli chránení pred agresivitou v priamom prenose zasadanie NR SR, alebo tlačovky. A psychické zastrašovanie TV Noviny Markíza. Keď som začala v roku 2001 študovať na právnickej fakulte v Košiciach, telefonovala som si so spolužiačkou. Mala depresiu, lebo táto škola bola ťažká, aj keď sme iba začínali. [...]

Prečo obnovenie konštitučnej monarchie na čele s Habsburgovcami?

02.03.2022

Je to skôr fiction, než reality. Ale idem zo svojho pohľadu to napísať. Poslední Habsburgovci ako Mária Terézia, Sissie, jej nešťastný frustrovaný syn Rudolf, potom nástupca trónu František Ferdinand, ktorému pre blbý zákon vyradili manželku a deti z línie. Potom kladne sa zapísal aj už teraz bl. Karol Habsburský. A čo sa týka jeho potomkov, tak to nie je isté akí by [...]

EÚ by mala vydať Smernicu, ktorá. . . . .

02.03.2022

Teraz všetko dychá Ukrajinou, Putinom, okay. Celé dva roky to bola korona, Ak nie korona, Putin, tak je to drastické zdražovanie. Zamyslel sa niekto na tým, ako niektoré médiá a politici v NR SR, na tlačovkách zlé vplývajú na ľudí? -Matovič celé dva roky vrieskal po ľuďoch, desil ich, nezmyselné opatrenia na kovid. Neriešenie problémy občanov. Ako zle vplývajú [...]

Pápež František

Za uzdravenie Fica sa modlí aj pápež, poslal list Čaputovej

17.05.2024 21:49

Pápež František zaslal v súvislosti s atentátom na slovenského premiéra Roberta Fica list prezidentke Zuzane Čaputovej.

Robert Kaliňák, odkaz

Kaliňák: Vykreslili ste Fica ako zlo, takto to dopadlo. Očakávame jedno úprimné prepáčte

17.05.2024 19:11

Spoločenský zmier sa nedá postaviť na falošnej politickej korektnosti, uviedol Robert Kaliňák. Žiada od tých, ktorí vykreslili Fica ako zlo, jedno úprimné prepáčte.

kosovo nato

Baerbocková: Kosovo patrí do Rady Európy. Srbsko v takom prípade hrozí odchodom

17.05.2024 18:25

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v piatok vyzvala lídrov Kosova, aby čo najskoršie splnili podmienky na prijatie do Rady Európy.

Izrael, Haag

Izrael v Haagu: Vojna v Gaze je tragická, nejde však o genocídu

17.05.2024 16:44

Izrael tak reagoval na tvrdenia Juhoafrickej republiky, ktorá ešte v decembri podala MSD sťažnosť voči Izraelu za údajnú genocídu.